TT Số hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 4469/QĐ-BYT Về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” 28/10/2020
2 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
3 24/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
4 22/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số 07/09/2020
5 3861/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2020 04/09/2020
6 91/2020/NĐ-CP Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 14/08/2020
7 3532/QĐ-BYT Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 12/08/2020
8 13/2020/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu 03/08/2020
9 12/2020/TT-BTTTT Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020
10 2153/QĐ-BYT Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 25/05/2020
11 11/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020
12 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT 07/05/2020
13 47/2020/NĐ-CP Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020
14 45/2020/NĐ-CP Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
15 4/2020/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
16 3/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 24/02/2020
17 123/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 22/01/2020
18 111/QĐ-BTTTT Quyết định Công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 21/01/2020
19 6139/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Y tế 31/12/2019
20 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 31/12/2019
21 2337/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo.. 31/12/2019
22 6085/QÐ-BYT Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 30/12/2019
23 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công... 25/12/2019
24 4888/QÐ-BYT Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh 18/10/2019
25 52-NQ/TW Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/09/2019
26 4376/QĐ-BYT Quyết định 4376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 24/09/2019
27 73/2019/NĐ-CP Nghị định 73 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
28 1480/QÐ-BYT Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 22/04/2019
29 46/2018/TT-BYT Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử 28/12/2018
30 7672/QĐ-BYT Quyết định số 7672/QĐ-BYT cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 26/12/2018
  • Lượt truy cập: 4434253
  • Đang xem: 1292