TT Số hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 4/2020/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
2 3/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 24/02/2020
3 123/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 22/01/2020
4 111/QĐ-BTTTT Quyết định Công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 21/01/2020
5 6139/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Y tế 31/12/2019
6 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 31/12/2019
7 2337/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo.. 31/12/2019
8 6085/QÐ-BYT Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 30/12/2019
9 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công... 25/12/2019
10 4888/QÐ-BYT Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh 18/10/2019
11 52-NQ/TW Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 27/09/2019
12 4376/QĐ-BYT Quyết định 4376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 24/09/2019
13 73/2019/NĐ-CP Nghị định 73 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
14 1480/QÐ-BYT Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ 22/04/2019
15 46/2018/TT-BYT Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử 28/12/2018
16 7672/QĐ-BYT Quyết định số 7672/QĐ-BYT cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 26/12/2018
17 5454/QĐ-BYT Quyết định số 5454/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử 10/09/2018
18 1072/QĐ-TTg Quyết định số 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử 28/08/2018
19 1017/QĐ-TTg Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 14/08/2018
20 54/2017/TT-BYT Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB 29/12/2017
21 6110/QĐ-BYT Quyết định số 6110/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn 29/12/2017
22 6111/QĐ-BYT Quyết định số 6111/QĐ-BYT về phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020 29/12/2017
23 4495/QĐ-BYT Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế. 29/12/2017
24 49/2017/TT-BYT Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa 28/12/2017
25 124/QĐ-BTTTT Danh sách tên miền quốc gia Việt Nam (.vn) được ưu tiên bảo vệ 09/02/2017
26 3025/QĐ-BYT Quyết định số 3025/QĐ-BYT ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (Đợt 5) 24/06/2016
27 5641/QÐ-BYT Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế Phiên bản 1.0 31/12/2015
28 5641/QĐ-BYT Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0 31/12/2015
29 4494/QĐ-BYT Quyết định số 4494/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế. 30/10/2015
30 3219/QĐ-BYT Quyết định số 3219/QĐ-BYT về biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế 31/07/2015
  • Lượt truy cập: 2175689
  • Đang xem: 1645