Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

​​​​​​​Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

​​​​​​​Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

​​​​​​​Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu

​​​​​​​Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT

​​​​​​​Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

​​​​​​​Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/05/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

​​​​​​​Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

​​​​​​​Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

​​​​​​​Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

​​​​​​​Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử

​​​​​​​Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB

​​​​​​​Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

​​​​​​​Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

Chung nhan Tin Nhiem Mang