Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

​​​​​​​Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

​​​​​​​Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

​​​​​​​Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử

​​​​​​​Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB

​​​​​​​Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.

Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

​​​​​​​Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa

  • Lượt truy cập: 2175211
  • Đang xem: 1492