Triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế

​​​​​​​Triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa ngành Y tế, là cơ sở để ứng dụng và phát triển y tế thông minh