Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin bộ Y tế

​​​​​​​Quyết định số 6126/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin

Sơ đồ tổ chức Cục công nghệ thông tin

​​​​​​​Cục CNTT gồm các Lãnh đạo Cục, 03 phòng, văn phòng (Văn phòng, Phòng Y tế điện tử, Phòng Tin học quản lý khám, chữa bệnh) và 02 trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục (Trung tâm Ứng dụng CNTT Y tế và Trung tâm Dữ liệu y tế).

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế

​​​​​​​Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Chung nhan Tin Nhiem Mang