Quy định mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu số

  • 28/07/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 20 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương là chuỗi ký tự có độ dài tối đa 35 ký tự và được chia thành các nhóm. Các ký tự gồm dấu chấm (.), chữ số từ 0 đến 9 và chữ cái từ A đến Z (dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh). Mỗi nhóm ký tự được sử dụng để xác định các cơ quan, tổ chức tại cấp tương ứng, các nhóm ký tự được phát triển từ trái qua phải và phân tách với nhau bằng dấu chấm.

Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là chuỗi ký tự biểu diễn tương ứng mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, mã số hộ kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành về mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã và mã số hộ kinh doanh.

Với mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức khác, theo quy định tại Quyết định 20, mã định danh điện tử là chuỗi ký tự gồm hai thành phần nối tiếp nhau; không có ký tự để phân tách giữa các thành phần; thành phần thứ nhất, ở vị trí ngoài cùng bên trái là mã xác định lược đồ định danh, thành phần tiếp theo là mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh.

Về xây dựng lược đồ định danh, Quyết định 20 nêu rõ nhóm các cơ quan, tổ chức khác khi kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng lược đồ định danh cho nhóm cơ quan, tổ chức của mình, bao gồm các thành phần định danh và gửi về Bộ TT-TT để tổng hợp, công bố, bảo đảm mã xác định lược đồ định danh không bị trùng lặp.

Cụ thể, theo Quyết định 20, các thành phần của lược đồ định danh gồm mã xác định lược đồ định danh, tên của hệ thống mã định danh điện tử, mục đích và phạm vi áp dụng, cơ quan phát hành, cấu trúc mã xác định cơ quan trong lược đồ định danh, mô tả cơ quan thuộc lược đồ định danh, lưu ý khi sử dụng mã định danh điện tử, ngày cấp mã xác định lược đồ định danh, những ghi chú khác (nếu có) dành cho trường hợp cơ quan xây dựng lược đồ định danh cần mô tả thêm.

Trên cơ sở đó, bên cạnh công tác quản lý thống nhất mã xác định lược đồ định danh, phát triển Hệ thống quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT-TT hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cập nhật kịp thời lược đồ định danh, mã định danh điện tử và các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam, thực hiện chia sẻ các thông tin này để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15.9.2020 và được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các địa phương. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng, lưu trữ quản lý hệ thống mã định danh điện tử của mình theo quy định pháp luật và cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Bộ TT-TT.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm xây dựng, lưu trữ, quản lý mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và bảo đảm không trùng lặp giữa các đơn vị này; cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Bộ TT-TT…

Theo motthegioi.vn


Tin khác

  • Lượt truy cập: 4434012
  • Đang xem: 1251