Các Văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Báo cáo nhanh cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

  • 25/03/2020
Các Văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Báo cáo nhanh cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

I. Văn bản của Đảng và Nhà nước

1. Ban Bí thư Trung ương Đảng Công văn 79-CV/TW ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra. (Bản đính kèm tại đây)

2. Thủ tướng Chính phủ. Công điện 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. (Bản đính kèm tại đây)

3. Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. (Bản đính kèm tại đây)

4. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. (Bản đính kèm tại đây)

5. Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Bản đính kèm tại đây)

6. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. (Bản đính kèm tại đây)

7. Văn phòng Chính phủ. Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV. (Bản đính kèm tại đây)

8. Công văn 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra (Bản đính kèm tại đây)

9. Công điện Số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. (Bản đính kèm tại đây)

10. Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. (Bản đính kèm tại đây)

11. Chỉ thị số 13/CT-TTg Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. (Bản đính kèm tại đây)

II. Báo cáo nhanh cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

1. Báo cáo nhanh số 01 (Bản đính kèm tại đây)

2. Báo cáo nhanh số 02 (Bản đính kèm tại đây)

3. Báo cáo nhanh số 03 (Bản đính kèm tại đây)

4. Báo cáo nhanh số 04 (Bản đính kèm tại đây)

5. Báo cáo nhanh số 05 (Bản đính kèm tại đây)

6. Báo cáo nhanh số 06 (Bản đính kèm tại đây)

7. Báo cáo nhanh số 07 (Bản đính kèm tại đây)

8. Báo cáo nhanh số 08 (Bản đính kèm tại đây)

9. Báo cáo nhanh số 09 (Bản đính kèm tại đây)

10. Báo cáo nhanh số 10 (Bản đính kèm tại đây)

11. Báo cáo nhanh số 11 (Bản đính kèm tại đây)

12. Báo cáo nhanh số 12 (Bản đính kèm tại đây)

13. Báo cáo nhanh số 13 (Bản đính kèm tại đây)

14. Báo cáo nhanh số 14 (Bản đính kèm tại đây)

15. Báo cáo nhanh số 15 (Bản đính kèm tại đây)

16. Báo cáo nhanh số 16 (Bản đính kèm tại đây)

17. Báo cáo nhanh số 17 (Bản đính kèm tại đây)

18. Báo cáo nhanh số 18 (Bản đính kèm tại đây)

19. Báo cáo nhanh số 19 (Bản đính kèm tại đây)

20. Báo cáo nhanh số 20 (Bản đính kèm tại đây)

21. Báo cáo nhanh số 21 (Bản đính kèm tại đây)

22. Báo cáo nhanh số 22 (Bản đính kèm tại đây)

23. Báo cáo nhanh số 23 (Bản đính kèm tại đây)

24. Báo cáo nhanh số 24 (Bản đính kèm tại đây)

25. Báo cáo nhanh số 25 (Bản đính kèm tại đây)

26. Báo cáo nhanh số 26 (Bản đính kèm tại đây)

27. Báo cáo nhanh số 27 (Bản đính kèm tại đây)

28. Báo cáo nhanh số 28 (Bản đính kèm tại đây)

29. Báo cáo nhanh số 29 (Bản đính kèm tại đây)

30. Báo cáo nhanh số 30 (Bản đính kèm tại đây)

31. Báo cáo nhanh số 31 (Bản đính kèm tại đây)

32. Báo cáo nhanh số 32 (Bản đính kèm tại đây)

33. Báo cáo nhanh số 33 (Bản đính kèm tại đây)

34. Báo cáo nhanh số 34 (Bản đính kèm tại đây)

35. Báo cáo nhanh số 35 (Bản đính kèm tại đây)

36. Báo cáo nhanh số 36 (Bản đính kèm tại đây)

37. Báo cáo nhanh số 37 (Bản đính kèm tại đây)

38. Báo cáo nhanh số 38 (Bản đính kèm tại đây)

39. Báo cáo nhanh số 39 (Bản đính kèm tại đây)

40. Báo cáo nhanh số 40 (Bản đính kèm tại đây)

41. Báo cáo nhanh số 41 (Bản đính kèm tại đây)

42. Báo cáo nhanh số 42 (Bản đính kèm tại đây)

43. Báo cáo nhanh số 43 (Bản đính kèm tại đây)

44. Báo cáo nhanh số 44 (Bản đính kèm tại đây)

45. Báo cáo nhanh số 45 (Bản đính kèm tại đây)

46. Báo cáo nhanh số 46 (Bản đính kèm tại đây)

47. Báo cáo nhanh số 47 (Bản đính kèm tại đây)

48. Báo cáo nhanh số 48 (Bản đính kèm tại đây)

49. Báo cáo nhanh số 49 (Bản đính kèm tại đây)

50. Báo cáo nhanh số 50 (Bản đính kèm tại đây)

51. Báo cáo nhanh số 51 (Bản đính kèm tại đây)

52. Báo cáo nhanh số 52 (Bản đính kèm tại đây)

53. Báo cáo nhanh số 53 (Bản đính kèm tại đây)

54. Báo cáo nhanh số 54 (Bản đính kèm tại đây)

55. Báo cáo nhanh số 55 (Bản đính kèm tại đây)

56. Báo cáo nhanh số 56 (Bản đính kèm tại đây)

57. Báo cáo nhanh số 57 (Bản đính kèm tại đây)

 


Tin khác

  • Lượt truy cập: 3960844
  • Đang xem: 1686