Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Hà Nội

  • 14/11/2019
Định hướng phát triển trong 5 năm tới của Hà Nội là trở thành trung tâm sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam và có vị trí cao về một số lĩnh vực trong khu vực. Trong quá trình hiện thực hoá những mục tiêu, định hướng đó, Hà Nội đã và sẽ tiếp cận, ứng dụng, đón đầu những xu thế công nghệ mới để quản trị các nguồn lực công, cải thiện chất lượng dịch vụ cung ứng cho cư dân.


Thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy Hà Nội, HĐND Thành phố; nhận thức rõ tầm quan trọng của CNTT, đặc biệt về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, từ năm 2016 đến nay; trên cơ sở đánh giá, khắc phục những tồn tại, phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2015, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2016 - 2020.

Các hoạt trọng tâm

Từ năm 2016, Thành phố thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo “Ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội” do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo và yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tại các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; ban  hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực. Đến năm 2018, UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo “Xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội” do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm trưởng Ban Chỉ đạo trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo “Ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội” và Ban Chỉ đạo “Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội”; đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại đơn vị.

UBND Thành phố đã xây dựng và trình HĐND Thành phố quyết nghị Chương trình mục tiêu “Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố giai đoạn 2016-2020”.

Công tác tuyên truyền về ứng dụng CNTT được các cấp của Thành phố quan tâm chỉ đạo, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của CNTT trong quá trình phát triển, hội nhập.

Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT được thực hiện thường xuyên qua các cuộc họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT/Xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố, các cuộc giao ban trực tuyến, tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tình hình triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Qua đó đã kịp thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Hạ tầng công nghệ thông tin

Tiếp tục duy trì Trung tâm dữ liệu nhà nước Hà Nội đảm bảo hoạt động của các hệ thống thông tin dùng chung và các ứng dụng của các đơn vị thuộc Thành phố; đồng thời thuê dịch vụ Trung tâm Dữ liệu hiện đại triển khai vận hành các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung của Thành phố. Hoàn thành kết nối mạng WAN đến 584/584 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%).

Hoàn thành kết nối hoạt động mạng tin học UBND Thành phố với Mạng thông tin điện tử hành chính Chính phủ; Đảm bảo duy trì mạng thông tin điện tử, chia sẻ dữ liệu giữa Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND Thành phố. Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT đến cấp huyện và cấp xã phục vụ yêu cầu giải quyết công việc và cung cấp DVC TT cho công dân và doanh nghiệp. Đến nay, về cơ bản 584 xã, phường, thị trấn được trang bị máy tính, máy in, máy quét để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hàng năm tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống thông tin dùng chung 3 cấp của Thành phố.

Duy trì thường xuyên hệ thống họp trực tuyến của Thành phố (các sở, ban, ngành và cấp huyện), góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố. Triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi theo hướng tập trung, tích hợp tại Trung tâm dữ liệu, làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành dữ liệu lớn (Bigdata); đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Triển khai các hệ thống thông tin

Thành phố đang tập trung triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi gồm: Hình thành xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư và vận hành, khai thác hiệu quả phục vụ triển khai các ứng dụng của ngành (quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; khai báo lưu trú, tạm trú ..), dịch vụ phục vụ công dân, doanh nghiệp và công tác quản lý điều hành của Thành phố. Công tác phối hợp và chia sẻ CSDL dân cư với các Sở, ban, ngành của Thành phố đã được triển khai tích cực.

Hình thành CSDL quản lý doanh nghiệp của Thành phố: Thực hiện số hóa 100%  dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đồng bộ dữ liệu với Hệ thống CSDL quốc gia về đăng ký kinh doanh để phục vụ khai thác sử dụng.

Hình thành CSDL quản lý bảo hiểm trên cơ sở nền tảng ứng dụng triển khai đồng bộ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trang bị máy tính và lắp đường truyền cho 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT công lập; chuẩn hóa danh mục dùng chung về thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và kết nối chuyển dữ liệu hàng ngày lên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định của cơ quan BHXH theo đúng quy định của Bộ Y tế. Từng bước xây dựng CSDL đất đai Thành phố.  

Ứng dụng CNTT trong các ngành 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư qua mạng: Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo để nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Kết quả thực hiện đến nay, tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%, cấp phép đầu tư qua mạng đạt 73%, vượt chỉ tiêu yêu cầu của Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tuyển sinh trực tuyến đầu cấp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6. Công tác giáo dục được quản lý thống nhất, đồng bộ trên hệ thống tập trung Thành phố. CSDL ngành giáo dục Thành phố được hình thành, phục vụ công tác quản lý, giám sát, phân tích dữ liệu giúp nâng cao năng lực quản lý và công tác định hướng phát triển ngành giáo dục Thành phố ngày một tốt hơn.

Lĩnh vực Giao thông vận tải: Thành phố đã triển khai hệ thống giám sát hoạt động của hệ thống xe buýt bằng thiết bị GPS và ứng dụng công nghệ RFID (đã triển khai tại 04 điểm trên địa bàn Thành phố: Bến xe Giáp Bát; Trạm xe bus Trần Khánh Dư, Long Biên, Hoàng Quốc Việt); Đang triển khai dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); thí điểm lắp đặt thiết bị hệ thống vé điện tử trên tuyến BRT (kênh truyền dẫn, thiết bị phần cứng, nhà chờ, phần mềm phát hành vé,..). Thí điểm xử lý vi phạm thông qua hệ thông giám sát bằng camera ở bến xe Giáp Bát (xử phạt nguội). Triển khai phần mềm GovOne phục vụ công tác quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực Xây dựng: Ứng dụng phần mềm quản lý nhà và công sở, quản lý các dự án nhà ở xã hội phục vụ công tác quản lý. Thành phố đã đặt hàng Trường Đại học Lâm nghiệp phát triển phần mềm quản lý hệ thống cây xanh và đang đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác sử dụng.

Lĩnh vực Y tế: Hà Nội đang nghiên cứu triển khai các hệ thống quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử cho nhân dân, phần mềm quản lý bệnh viện.

Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường: Hoàn thành xây dựng, cung cấp thông tin về hệ thống quan trắc môi trường không khí, hệ thống quan trắc chất lượng nước Hồ Tây, hệ thống quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố.

Lĩnh vực Nông nghiệp: Triển khai hệ thống thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm bằng các thiết bị di động thông minh, đảm bảo an toàn đối với nông sản thực phẩm tại các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội: Ứng dụng CNTT trong công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng. Hiện tại, phần mềm đã triển khai tại các điểm giao dịch của Ban tang lễ tại 3 điểm (Phùng Hưng, Văn Điển, Cầu Giấy). Việc ứng dụng CNTT trong công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng đã giảm bớt thủ tục, thời gian đi lại của công dân góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng.

Lĩnh vực Thanh tra: Thành phố đã xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo dùng chung đến các Sở, ngành, 30 UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn. Kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

Lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng: Các dịch vụ thuế điện tử được triển khai đồng bộ tạo điều kiện tối đa, giảm chi phí cho người nộp thuế như: Nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử, thí điểm biên lai điện tử trong việc giải quyết các dịch vụ hành chính công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp, Sở Lao động thương binh và Xã hội; sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2019 đến các cơ quan nhà nước của Thành phố. Bên cạnh đó ngành Thuế Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế. Tiếp tục duy trì hiệu quả các ứng dụng trong ngành tài chính như: quản lý tài sản công, quản lý giá, tổng hợp dữ liệu, khai thác báo cáo thông tin tài chính ngân sách,… Đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: thanh toán điện tử liên ngân hàng, chuyển tiền điện tử, dịch vụ ngân hàng tự động, dịch vụ thẻ, ví điện tử... theo chiều sâu tăng cường công tác bảo mật an ninh. Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố chiếm phần lớn trong phương tiện thanh toán qua ngân hàng. Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội đã thí điểm cung cấp dịch vụ mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngay khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) nhằm giảm bớt thủ tục đăng ký, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, tăng kết nối giữa doanh nghiệp, khách hàng và ngân hàng; phối hợp Kho bạc nhà nước Hà Nội, các tổ chức liên quan thực hiện trả lương qua tài khoản, thu phạt giao thông, thanh toán tiền điện, thanh toán viện phí, thu học phí,…; phối hợp Cục Thuế Hà Nội trong việc thu thuế; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai thẻ học đường SSC thu học phí không dùng tiền mặt.

Lĩnh vực Hải quan: Tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia VNACCS/VCIS, nộp thuế điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Triển khai áp dụng quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoa xuất, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Với mục tiêu phục vụ người dân, Thành phố đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực truyến phục vụ người dân, doanh nghiệp: Thành phố đang tích cực triển khai đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công Thành phố kết nối Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố thành hệ thống thống nhất, dùng chung cho 22 Sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, giúp cho công tác quản lý, theo dõi và đánh giá định kỳ, đột xuất kết quả giải quyết TTHC các cấp, các ngành trong Thành phố thuận lợi, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện quy định hiện hành giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai các DVCTT khai sinh liên thông theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 và khai tử, giải quyết tuất và mai táng phí đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Các DVCTT này được triển khai tới toàn bộ 584 xã, phường, thị trấn và hiện đang được các đơn vị khai thác sử dụng hàng ngày. Hoàn thành kết nối kỹ thuật giữa hệ thống DVCTT của Thành phố với phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp và hoạt động ổn định. Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thủ đô, Thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Y tế, UBND quận Long Biên), tiến tới triển khai diện rộng biên lai điện tử tại các cơ quan thu phí đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố.

Để đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp của Thành phố; Các hoạt động trao đổi hợp tác quốc tế về lĩnh vực CNTT của thành phố Hà Nội được đẩy mạnh. Thành phố đã tiếp xúc, trao đổi, kinh nghiệm với các Tập đoàn CNTT hàng đầu trên Thế giới, ký kết các thỏa thuận hợp tác với Microsoft, Dell về xây dựng Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh. Các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tiếp tục duy trì, mở rộng. Hoàn thành kết nối mạng diện rộng đến 584/584 xã, phường, thị trấn, đồng thời đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT đến cấp xã để triển khai các ứng dụng dùng chung của Thành phố. Công tác an toàn thông tin, đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng quan tâm.

Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành nội bộ tiếp tục được duy trì, mở rộng. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã với nhiều hình thức sáng tạo, gần gũi với người dân. Bên cạnh đó, Thành phố đã triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã các hệ thống thông tin dùng chung như: dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, các ứng dụng của ngành giáo dục đào tạo, y tế đảm bảo các hệ thống thông tin được khai thác, vận hành kịp thời, hiệu quả. Công tác hướng dẫn cho người dân vận hành, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thông qua các phương thức: hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa, cung cấp thông tin, video clip hướng dẫn trên Cổng thông tin của các cơ quan, đơn vị. Với tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh,nhìn chung, các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND đã được triển khai thực hiện; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đến nay đã hoàn thành, tạo nền tảng cơ bản về Chính quyền điện tử của Thành phố, từng bước xây dựng Thành phố thông minh.

Theo ictvietnam

Tin khác

  • Lượt truy cập: 2144747
  • Đang xem: 506