Thông báo: Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế (lần 2)

(31/10/2018)
Để phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế năm 2018, Cục Công nghệ thông tin đã gửi công văn số 537/CNTT-CĐT ngày 14/09/2018 đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 nhưng đến nay chưa nhận được báo cáo của Quý Đơn vị.

Trân trọng đề nghị Quý đơn vị tổ chức thu thập số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị hoàn thiện báo cáo theo mẫu tương ứng đăng tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế (địa chỉ http://ehealth.gov.vn tại mục Thông báo/Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế), gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 10/11/2018 để kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Mẫu phiếu thu thập số liệu

BMBC các Vụ, Cục, Tổng cục (Mẫu 1): Tại đây

BMBC Sở Y tế (Mẫu 2): Tại đây

BMBC các trường ĐH, CĐ (Mẫu 3): Tại đây

BMBC các Viện, Trung tâm (Mẫu 4): Tại đây

BMBC các BV, Viện có GB, BV trực thuộc trường (Mẫu 5): Tại đây

Thông tin cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ: ThS. Nguyễn Duy Tiến, phòng Chỉ đạo tuyến, Cục Công nghệ thông tin, Điện thoại: 0975608091; Email: tiennd.cntt@moh.gov.vn.


Tin khác