Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

(31/08/2018)
Ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà, tham nhũng, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai các chương trình, kế hoạch của quốc gia về ứng dụng CNTT, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Đam yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương mình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển ứng dụng CNTT, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình ứng dụng CNTT trong các CQNN hết sức cụ thể, thiết thực, như: Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định vể việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của CQNN; Quyết định sô' 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trìnr quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt dộng của CQNN giai đoạn 2011-2015, Luật An toàn thông tin và Nghị quyết số 36a/NQ- CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT.

Thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật CNTT ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN. Số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc ngàv càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc. Khoảng 90% cán bộ, công chức trong CQNN được trang bị máy tính phục vụ công việc. Hệ thống mạng nội bộ được triểr khai tại tất cả các bộ, ngành, địa phương.

CNTT đang được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ auan Đảng, Nhà nước đã dược triển khai xây lựng, kết nối đến cấp sở, ban, ngành, quậr, huyện. Theo thống kê, có 84% các sở, ban. ngành, quận, huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin được các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư hơn. Các bộ, ngành, địa phương đã từng bước trang bị thiết bị, phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, an ninh thông tin như trang bị phần mềm diệt vi rút cho máy tính, các thiết bị tường lửa (Firewall), hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị bảo mật và chặn lọc thư rác chuyên dụng.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng yêu cầu những người đứng đầu cần chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12.7.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử.

Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin - Truyền thông nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung tiêu chí trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Par Index), bảo đảm tăng cường gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam cập nhật (phiên bản 2.0) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 28.6.2018 của Văn phòng Chính phủ trong tháng 11.2018; khẩn trương trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân và tổ chức và Nghị định về chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức trong tháng 10.2018.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin - Truyền thông chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử để hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6.11.2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước trong tháng 10.2018.

Đẩy nhanh thời điểm công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước định kỳ hằng năm, chậm nhất trong quý 1 năm tiếp theo.

Bảo Bình
Tổng hợp


Tin khác