Đề xuất xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

(03/07/2018)
Tại dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã đề xuất quy định về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.


Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia là hệ thống thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo dự thảo, việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí trong đầu tư xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối, liên thông từ Trung ương đến địa phương; 2. Bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với các phân hệ phần mềm báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; 3. Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với nhau; khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền thực hiện chế độ báo cáo; 4. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ, an ninh, an toàn thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc cập nhật, khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Việc cập nhật dữ liệu báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương; 2. Việc khai thác dữ liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể, đồng thời tuân thủ Luật tiếp cận thông tin; 3. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin từ Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 4. Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Yêu cầu chức năng cơ bản của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Theo dự thảo, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phải đảm bảo yêu cầu sau: Là giải pháp nền tảng có thể tùy biến để các bộ, ngành, địa phương có thể ứng dụng, sử dụng để xây dựng, phát triển phân hệ phần mềm báo cáo của bộ, ngành, địa phương. Cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản sử dụng; cung cấp các cơ chế xác thực người dùng để thực hiện các chế độ báo cáo tại phân hệ phần mềm báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, cung cấp quy trình động (ISO-điện tử), dễ dàng tùy biến, chuẩn hóa, xây dựng quy trình về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Cung cấp các giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống quản lý văn bản, hệ thống quản lý, theo dõi nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các hệ thống thông tin chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin thống kê quốc gia. Tạo lập cơ sở dữ liệu về toàn bộ chỉ tiêu, biểu mẫu số liệu báo cáo, văn bản quy định chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan hành chính nhà nước, gồm: các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất thuộc các lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.

Cho phép người dùng có thể tự định nghĩa biểu mẫu báo cáo để tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống thông tin, phần mềm báo cáo hoặc phần mềm có chức năng kết xuất báo cáo tổng hợp của các bộ, ngành, địa phương. Cho phép tự động tạo lập báo cáo theo biểu mẫu số liệu được tải lên hệ thống; cung cấp các bảng số liệu trực quan đa phương tiện (Data Dashboard) hỗ trợ quản lý, theo dõi tình hình biến động số liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cho phép thiết kế bảng theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kết nối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương phục vụ đánh giá, đo lường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; cung cấp công cụ trực quan phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ ra các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tích hợp chứng thư số, chữ ký số vào các biểu mẫu báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm xác thực tính chính xác của dữ liệu. Thiết lập các hệ thống bảo mật, mã hóa dữ liệu cho Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia nhằm bảo đảm an toàn, an ninh của hệ thống cũng như dữ liệu biểu mẫu báo cáo. Tổng hợp, thống kê việc tiếp nhận báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các yêu cầu khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ

Theo dự thảo, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được xây dựng, cài đặt tại Trung tâm dữ liệu của Văn phòng Chính phủ và kết nối với các Phân hệ phần mềm báo cáo tại các Bộ, ngành, địa phương. Bảo đảm duy trì đường truyền để kết nối Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan và các Phân hệ phần mềm báo cáo tại các Bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia xây dựng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng, thống nhất quản lý, vận hành, phát triển hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tổ chức, điều phối việc kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành trên toàn quốc.

Theo Chinhphu.vn

Tin khác