Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

(03/07/2018)
Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương, gồm các thành viên là Thủ trưởng các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có liên quan đến công nghệ thông tin.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách quản lý công nghệ thông tin, xây dựng các văn bản hướng dẫn về an toàn thông tin ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử, tập trung vào các vấn đề sau:

1. Tư vấn xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

2. Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư trong ứng dụng công nghệ thông tin;

 3. Tư vấn lựa chọn các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong các cơ quan nhà nước để xem xét triển khai nhân rộng;

4. Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và các nguồn đầu tư của chính phủ cho các dự án công nghệ thông tin; tư vấn đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin;

5. Tư vấn các xu hướng và công nghệ mới về công nghệ thông tin.

Danh sách 
Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương xem tại đây

BBT (TH)

Tin khác