Bộ Y tế phê duyệt Đề án ƯDCNTT tại trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020

(22/02/2018)
Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6111/QĐ-BYT phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020
 Ứng dụng CNTT để quản lý hoạt động của trạm y tế xã/phường/thị trấn (hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân lực,...) nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực, sổ sách bảo đảm sự chính xác của số liệu, khả năng kết nối liên thông giữa trạm y tế xã với bảo hiểm xã hội và các tuyến y tế cao hơn,  góp phần đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả hơn. Cụ thể:
1. Xây dựng và triển khai phần mềm tin học quản lý hoạt động trạm y tế xã, kết nối liên thông và chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống giám định và thanh toán bảo hiểm y tế, hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn quốc.
2. Xây dựng và triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử có mã số định danh (ID) duy nhất cho mỗi người dân.
3. Triển khai phầm mềm thống kê y tế điện tử tại 4 tuyến: tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến trung ương theo lộ trình. 
Chi tiết đề án>>

Tin khác