Hệ sinh thái và dữ liệu lớn y tế

  • 23/11/2016
Sự phát triển của hệ dữ liệu y tế mang lại những cơ hội mới cho các hoạt động nghiên cứu, khám phá và chăm sóc y tế

Hệ sinh thái dữ liệu y tế đang phát triển

Trên toàn thế giới, sự phát triển của hệ dữ liệu y tế trong và giữa các quốc gia mang lại những cơ hội mới cho các hoạt động nghiên cứu, khám phá và chăm sóc y tế. Có các bên liên quan, các khả năng công nghệ mới và các phương pháp phân tích cùng sự thay đổi chính sách và sự thích nghi để biến các tiềm năng của dữ liệu lớn trong ngành y tế thành hiện thực. Môi trường mới này mở ra những khả năng và thách thức mới, đòi hỏi những cách phản ứng sáng tạo trên toàn ngành.

Mở rộng nguồn dữ liệu

Ngoài những nguồn dữ liệu từ các hoạt động chăm sóc y tế và y tế công cộng, giờ đây chúng ta đã có khả năng lấy được các dữ liệu y tế từ các thiết bị cảm biến, thiết bị mang trên người và các loại máy theo dõi.

Các khả năng đang phát triển

Các phương pháp phân tích mới, cho phép chúng ta kết nối với các dữ liệu không giống nhau như dữ liệu môi trường, phong cách sống, địa lí và dữ liệu về hành vi. Các năng lực công nghệ mới, cho phép tạo ra, lưu trữ và khai thác dữ liệu trên theo nhiều khía cạnh sức khỏe con người.

Các bên liên quan mới

Những thay đổi trong hệ sinh thái dữ liệu y tế cũng được phản ánh ở sự xuất hiện các bên liên quan mới. Khi các bên liên quan truyền thống điều chỉnh để thích nghi với môi trường đang thay đổi, chính là họ đang làm việc theo một cơ cấu mới và đang làm chủ những kĩ năng mới.

Hệ sinh thái dữ liệu y tế được mô tả theo sơ đồ khái niệm sau:

Sơ đồ do nhóm y tế điện tử của WHO, phối hợp với Phòng thí nghiệm Chính sách và Y đức, Viện dịch tễ, Thống kê sinh học và Dự phòng, ĐH Zurich thực hiện. 

Sơn Hải 

Theo who


Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang