Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) - Tiếng Việt.
Trang in
 Nội dung bộ tài liệu "Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7" phiên bản Tiếng Việt, gồm:

0. Tóm lược nội dung Bộ tài liệu HL7 CDA tiếng Việt
1. Kiểu dữ liệu - Đặc tả trừu tượng
2. Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 CDA, phiên bản 2.0 
3. Thuật ngữ
4. Ghi chú gửi độc giả
5. Mô hình thông tin tham chiếu HL7
6. Tài liệu hướng dẫn HL7 phiên bản 3
7. Miền từ vựng HL7
8. Tiêu chuẩn công nghệ triển khai XML - Các kiểu dữ liệu

  • Lượt truy cập: 6632449
  • Đang xem: 2110