Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7 phiên bản tiếng Việt
Trang in
0 - Bìa
1 - Chương 1. Giới thiệu
2 - Chương 2. Điều khiển: 2,  2A, 2B, 2C  
3 - Chương 3. Quản lý bệnh nhân
4 - Chương 4. Nhập chỉ định: 4, 4A
5 - Chương 5. Truy vấn
6 - Chương 6. Quản lý tài chính
7 - Chương 7. Báo cáo quan sát
8 - Chương 8. Các tệp tin danh mục dùng chung
9 - Chương 9. Quản lý thông tin hồ sơ/bệnh án
10 - Chương 10. Xếp lịch
11 - Chương 11. Giới thiệu bệnh nhân
12 - Chương 12. Chăm sóc bệnh nhân 
13 - Chương 13. Tự động hóa phòng xét nghiệm lâm sàng
14 - Chương 14. Quản lý ứng dụng
15 - Chương 15. Quản lý nhân sự
16 - Chương 16. Yêu cầu thanh toán và hoàn trả bảo hiểm y tế
17 - Chương 17. Quản lý vật tư y tế
18 - Phụ lục A
19 - Phụ lục B
20 - Phụ lục C
21 - Phụ lục D
22 - Phụ lục E

Toàn văn tài liệu tại địa chỉ: http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=445
Xuân Đà
  • Lượt truy cập: 6631584
  • Đang xem: 1722