Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử”
Trang in
Chi tiết tại địa chỉ: 
http://ehealth.gov.vn/Index.aspx?action=Detail&MenuChildID=389&Id=4357
Chung nhan Tin Nhiem Mang