Thống kê y tế điện tử
Trang in
 
Hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử: http://baocao.tkyt.vn

Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu với Phần mềm thống kê Y tế
http://ehealth.gov.vn/Index.aspx?action=News&newsId=47179
Chung nhan Tin Nhiem Mang