Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (7/29/2021)

Căn cứ quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định 115/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Công văn số 4862/BYT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Công nghệ thông tin tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Trung tâm Dữ liệu y tế và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin y tế.

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 10 viên chức vào 08 vị trí việc làm

a) Làm việc tại Trung tâm Dữ liệu y tế

-  Quản trị hệ thống: 01

- An toàn thông tin: 01

- Phát triển phần mềm: 01

- Quản trị: 01

- Tài chính – Kế toán: 01

b) Làm việc tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin y tế:

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ (Quản trị viên hệ thống): 02

- Phát triển phần mềm: 02

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ ứng dụng CNTT: 01

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 08.

Thông báo chi tiết kèm theo: xem tại đây

Quay lại
Chung nhan Tin Nhiem Mang