Công bố kết quả đánh giá mức độ ƯDCNTT của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế theo 54/2017/TT-BYT (2/5/2020)

Vui lòng xem tại được link dưới đây:

https://ehealth.gov.vn/Index.aspx?action=News&newsId=49934

Quay lại
Chung nhan Tin Nhiem Mang