Tài liệu hướng dẫn đánh giá thông tư số 54/2017/TT-BYT về tiêu chí công nghệ thông tin bệnh viện (11/13/2019)
Xin vui lòng lấy tài liệu hướng dẫn đánh giá thông tư số 54/2017/TT-BYT về tiêu chí công nghệ thông tin bệnh viện tại đây.
Quay lại
Chung nhan Tin Nhiem Mang