TT Ký hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
2 24/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
3 22/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số 07/09/2020
4 3861/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2020 04/09/2020
5 91/2020/NĐ-CP Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 14/08/2020
6 3532/QĐ-BYT Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 12/08/2020
7 13/2020/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng yêu cầu 03/08/2020
8 12/2020/TT-BTTTT Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020
9 2153/QĐ-BYT Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế 25/05/2020
10 11/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 14/05/2020
  • Lượt truy cập: 4216092
  • Đang xem: 915