TT Ký hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 2958/QĐ-BYT Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế 28/10/2022
2 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 Quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 13/01/2021
3 21/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” 06/01/2021
4 28/QĐ-BYT Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa 05/01/2021
5 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 Chương trình chuyển đổi số y tế 22/12/2020
6 5139/QĐ-BYT Ban hành Quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế 09/12/2020
7 4469/QĐ-BYT Về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” 28/10/2020
8 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
9 24/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 09/09/2020
10 22/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số 07/09/2020
Chung nhan Tin Nhiem Mang