TT Ký hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 4/2020/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020
2 3/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 24/02/2020
3 123/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 22/01/2020
4 111/QĐ-BTTTT Quyết định Công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 21/01/2020
5 6139/QĐ-BYT Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Y tế 31/12/2019
6 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh 31/12/2019
7 2337/QĐ-BTTTT ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo.. 31/12/2019
8 6085/QÐ-BYT Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 30/12/2019
9 18/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công... 25/12/2019
10 4888/QÐ-BYT Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh 18/10/2019
  • Lượt truy cập: 2175307
  • Đang xem: 1541