Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

(26/07/2017)
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTTT, ngày 23/6/2017 về Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông.

Thông tư quy định cụ thể và chi tiết các danh mục, nội dung chỉ tiêu thống kê của ngành bao gồm các nội dung:

1.   Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông gồm 10 nhóm chỉ tiêu các lĩnh vực: Bưu chính; viễn thông, internet; tần số vô tuyến điện; sản xuất và dịch vụ công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin; xuất bản in và phát hành; báo chí, phát thành truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.

2.  Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông quy định cụ thể khái niệm, phương pháp tính; Phân tổ chủ yếu; Kỳ công bố; Nguồn số liệu; Đơn vị thu thập số liệu;

3.  Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Thông tin và Truyền thông; là cơ sở để xây dựng chế độ báo cáo thống kê của ngành Thông tin và Truyền thông;

4.  Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông bao gồm các nhóm chỉ tiêu quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực.

Bắt đầu từ tháng 8/2017 các doanh nghiệp, các sở kinh  tế trong ngành Thông tin và Truyền thông, Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Phạm Lan (tổng hợp)

Tin khác