Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) - Tiếng Việt. (03/08/2017) Trang in Trang in