Hướng dẫn khung kỹ thuật cho telemedicine (02/11/2015) Trang in Trang in
 Bộ Y tế có Công văn số 4394/BYT-CNTT ngày 24/6/2015 về Hướng dẫn khung kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động y tế từ xa thuộc phạm vi Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020.
Chi tiết kèm theo.
                                                                                                                                                                          Xuân Đà
 
 
File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
117 KB