Thông báo về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2016 (28/09/2016) Trang in Trang in
 Thực hiện Công văn số 2718/BTTTT-THH ngày 10/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017; ngày 16/9/2016 Bộ Y tế ban hành công văn số 6903/BYT-CNTT đề nghị các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2016 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 trong hoạt động của đơn vị mình theo mẫu đính kèm.

File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
292.1 KB
Tên file :
Dung lượng :
30.1 KB
Tên file :
Dung lượng :
1972.9 KB