Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế (18/02/2016) Trang in Trang in

Ngày 5/2/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 445/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đảm bảo hệ thống thông tin tích hợp, thống nhất tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đáp ứng được yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chất lượng các dịch vụ y tế, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Kế hoạch gồm 6 nội dung chính: cơ sở hạ tầng thông tin; ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; các ứng dụng CNTT chuyên ngành; đảm bảo an toàn thông tin; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Quyết định 455 & Kế hoạch

Hoa Hồng