Phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ Y tế năm 2016 (04/01/2016) Trang in Trang in

Ngày 30/12/2015, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5614/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp, công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chất lượng các dịch vụ y tế, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tính tích hợp hệ thống. Nội dung kế hoạch tập trung vào: cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, các ứng dụng CNTT chuyên ngành, đảm bảo an toàn thông tin và nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Quyết định 5614 & Kế hoạch.
Phụ lục

Hoa Hồng