Phê duyệt kế hoạch phát triển CNTT của BYT giai đoạn 2011-2015 (23/10/2015) Trang in Trang in

 Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011 - 2015.

 Quyết định số 2360/QĐ-BYT là cơ sở để các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tổ chức, đơn vị mình; triển khai, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin.

 Mục tiêu chính của kế hoạch: Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tích hợp, thống nhất tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo trang bị và duy trì hoạt động bền vững của các hệ thông tin y tế phục vụ công tác quản lý, điều hành; tăng cường vai trò của CNTT trong việc đảm bảo sự hợp tác, gắn kết giữa Bộ Y tế với các Bộ, Ngành ở trung ương, các cấp chính quyền ở địa phương, với đơn vị trực thuộc, với Sở Y tế và với tổ chức cá nhân trong xã hội.

 Nội dung kế hoạch tập trung vào: Hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Quyết định và Kế hoạch chi tiết xem tại file đính kèm

Cấn Thị Quỳnh Trang

File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
14.3 KB