Phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT (23/10/2015) Trang in Trang in

 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT.

 Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Chương trình) với nội dung chủ yếu sau:

 1. Mục tiêu đến năm 2015

 Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

 Mục tiêu cụ thể: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Định hướng đến năm 2020

 Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết các giao dịch của các cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

 Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại file đính kèm.

Cấn Thị Quỳnh Trang

 

File đính kèm :
Tên file :
Dung lượng :
415.5 KB