Lịch sử hình thành và phát triển (07/11/2016) Trang in Trang in

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế được thành lập trên cơ sở tách bộ phận quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ngành y tế từ Vụ Khoa học và Đào tạo,nhận chuyển giao nhiệm vụ từ Viện CNTT - Thư viện y học Trung ương gồm: 1) Tạp chí Thông tin Y Dược từ Viện về Cục; 2) Trung tâm Cơ sở dữ liệu y tế điện tử từ Viện về Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Cục; 3) Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin y tế và phần mềm từ Viện về Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin y tế thuộc Cục theo các Quyết định số 944/QĐ-BYT, 945/QĐ-BYT và 953/QĐ-BYT ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã cố gắng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển ngành, có Ban chỉ đạo công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 1434-BYT/QĐ ngày 31/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Những sản phẩm đầu tiên của ứng dụng CNTT trong y tế được thể hiện thông qua Quyết định số 1999/QĐ-BYT ngày 6/7/1999 về việc ban hành 2 chương trình phần mềm “Ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án” và đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc theo quyết định số 2484/2004/QĐ-BYT ngày 19/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngay sau khi có Chỉ thị 58/CT-TW, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3166/2001/QĐ-BYT ngày 23/7/2001 thành lập Trung tâm CNTT y tế (sau đổi tên thành Trung tâm Tin học), với chức năng quản lý, tổ chức triển khai, ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Cũng trong năm đó, sau khi có Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/11/2001 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 4811/QĐ-BYT thành lập Ban chỉ đạo Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước của Bộ Y tế giai đoạn 2002-2005.

Với Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 7/5/2007, Bộ trưởng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển CNTT ngành y tế và tiếp theo đó là lần đầu tiên ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này theo Quyết định số 2246/QĐ-BYT ngày 21/6/2006. Ban Chỉ đạo có Văn phòng thường trực đặt tại Vụ Khoa học và Đào tạo – là cơ quan có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu của Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng chính sách, thực hiện công nghệ mới và dự án thử nghiệm, điều phối giám sát hoạt động và báo cáo, tổng kết. Ban Chỉ đạo được tuyển chọn cán bộ, viên chức, ký hợp đồng chuyên gia, có kinh phí thường xuyên, mỗi năm họp tối thiểu 2 lần.

Căn cứ nghị định số 188/2007NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ, ngày 30/12/2008 và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 9/3/2010 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ra các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ Y tế. Về ứng dụng và phát triển CNTT, các quyết định này giao một số nhiệm vụ về quản lý và ứng dụng cho hai đơn vị là Vụ Khoa học và Đào tạo và Văn phòng Bộ: Quyết định số 51/2008/QĐ-BYT, Vụ Khoa học và đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của Bộ Y tế, làm đầu mối về xây dựng quy hoạch và kế hoạch, quy phạm pháp luật, các chuẩn công nghệ thông tin, thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế, quản lý các đơn vị trực thuộc, đào tạo và thông tin khoa học công nghệ, ...; Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT, Văn phòng Bộ thực hiện các công tác về cổng thông tin điện tử ngành, mạng LAN và các hoạt động ứng dụng nội bộ và là đầu mối triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế.

Ngoài ra, một số các Vụ, Cục, Tổng cục trong ngành y tế có bộ phận (ở quy mô phòng, tổ hoặc nhóm) đảm nhiệm về các ứng dụng triển khai CNTT trong lĩnh vực hoạt động được giao: Cục Quản lý Khám và chữa bệnh, Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, Cục Y tế dự phòng, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Vụ Kế hoạch và tài chính, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Cục quản lý Dược, ...

Ngày 12/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1874/QĐ-TTg về “Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế” và tiếp theo đó là Quyết định số 4451/QĐ-BYT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Viện Công nghệ thông tin - Thư viện y học Trung ương trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Tin học vào Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương.

Trên cơ sở nhiều năm hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế đã bộc lộ rõ nhược điểm trong triển khai ứng dụng với quy mô lớn, nhiều đầu mối nên cần tập trung trí tuệ, khi đó thai nghén từ năm 2011 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trên cơ sở tham mưu của Vụ Khoa học và Đào tạo đã chỉ đạo chuẩn bị đề án thành lập Cục Công nghệ thông tin để thống nhất quản lý nhà nước về công nghệ thông tin. Đến năm 2012, đề án thành lập Cục công nghệ thông tin chính thức được lấy ý kiến và thẩm định, và tên Cục được đưa vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 188/2007/NĐ-CP. Qua thẩm định của các Bộ/ngành, Thủ tướng Chính phủ đã  phê duyệt Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, kể từ đây Cục Công nghệ thông tin chính thức được thành lập theo Nghị định này.

Bộ Y tế cũng đã phê duyệt Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế; tổ chức thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin gồm 6 phòng chức năng (Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý y tế điện tử I, Phòng Quản lý y tế điện tử II, Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng thông tin, Phòng chỉ đạo tuyến) và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục (Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin y tế, Trung tâm tích hợp dữ liệu, Tạp chí công nghệ thông tin y tế). Cán bộ, viên chức của Viện Công nghệ thông tin – Thư viện Y học Trung ương được chuyển về làm việc tại 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục CNTT, bộ phận Thư viện thì chuyển về Trường Đại học Dược Hà Nội và Viện đã được giải thể sau đó.

Lãnh đạo Cục đương nhiệm:

1. PGs.Ts. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT;

2. Ts. Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục CNTT;

3. Ts. Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục CNTT.

Cục trưởng qua các thời kỳ:

- Từ 20/10/2012 đến 30/4/2015: PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục CNTT;

- Từ 01/5/2015 đến 03/8/2016: Gs.Ts. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Cục trưởng Cục CNTT.

Là đơn vị mới thành lập, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 10 năm 2012. Cục Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế; tổ chức thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế.

Tham mưu kịp thời Lãnh đạo Bộ ký Quyết định 04/QĐ-BYT ngày 02/01/2013 về Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế; Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 về việc Công bố Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; Quyết định quy định về an toàn bảo mật thông tin.

Lần đầu tiên dưới sự tham mưu của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế chính thức khai trương dịch vụ công mức độ 4: “Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm”; và các dịch vụ công khác tiếp tục được triển khai tối thiểu mức độ 3 và công bố trong thời gian tới. Các giấy phép được ký bằng chứng thư số, trả kết quả và thanh toán trực tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian chờ đợi, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế.

Chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế về khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, dược, trang thiết bị y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, thống kê y tế và các hoạt động khác về y tế.

Xuân Đà