Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

​​​​​​​Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ TTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng