Phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT

​​​​​​​Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình QG về ứng dụng CNTT.

Phê duyệt kế hoạch phát triển CNTT của BYT giai đoạn 2011-2015

​​​​​​​Bộ trưởng BYT phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011 - 2015.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015

​​​​​​​Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015.

Phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT 2016-2020

​​​​​​​Ngày 26/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Chính phủ điện tử

​​​​​​​Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

​​​​​​​Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Y tế

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ Y tế năm 2016

​​​​​​​Xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế

​​​​​​​Bộ trưởng BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016-2020.

Thông báo về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2016

​​​​​​​Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2016 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017.

Quản lý quá trình

​​​​​​​

Thông tin khác về YTĐT

​​​​​​​

Các thuật ngữ YTĐT

​​​​​​​