Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế

​​​​​​​Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Sơ đồ tổ chức Cục công nghệ thông tin

​​​​​​​Cục CNTT gồm các Lãnh đạo Cục, 03 phòng, văn phòng (Văn phòng, Phòng Y tế điện tử, Phòng Tin học quản lý khám, chữa bệnh) và 02 trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục (Trung tâm Ứng dụng CNTT Y tế và Trung tâm Dữ liệu y tế).

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin bộ Y tế

​​​​​​​Quyết định số 6126/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin