Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

​​​​​​​Cục Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành y tế.

Sơ đồ tổ chức Cục Công nghệ thông tin

​​​​​​​Sơ đồ tổ chức Cục Công nghệ thông tin

Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ

​​​​​​​Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế

​​​​​​​Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế