Thông báo lần 1 về Hội nghị ứng dụng CNTT y tế lần thứ VIII (9/4/2017)
 Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin y tế lần thứ VIII tiếp nối Hội nghị lần trước (ngày 15/01/2015), diễn ra 2 năm/lần nhằm thảo luận các định hướng để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) - Truyền thông trong lĩnh vực y tế, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. 
Thời gian dự kiến: Ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Địa điểm: tại Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây.

Quay lại