Trang chủ
Xem bằng giao diện mới
Để chuẩn bị cho triển khai mở rộng Phần mềm thống kê y tế trên cả nước, Cục Công nghệ thông tin ban hành Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm quản lý của các đơn vị với Phần mềm Thống kê y tế do Cục Công nghệ thông tin xây dựng.
Triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa ngành Y tế, là cơ sở để ứng dụng và phát triển y tế thông minh
Liệu pháp y tế từ xa có thể hiệu quả như điều trị trực tiếp trong một số ứng dụng.
Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm điện tử tích hợp sinh học, ĐH Northwestern đã phát triển một loại miếng dán dính trên da có gắn cảm biến vi lỏng có thể giám sát nhiều chỉ số sinh trắc từ mồ hôi.
Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đang thay đổi thế giới như chúng ta biết. Trong những năm qua, ngành công nghiệp này đã phần nào đề cập đến tương lai và cuộc sống khi ngày càng có nhiều thứ được kết nối với nhau.
THÔNG BÁO
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ và thời gian thi tuyển viên chức năm 2018
Gia hạn nhận hồ sơ 30 kể từ ngày thông báo, tổ chức thi cuối tháng 5/2019.
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
TIN ĐỌC NHIỀU
Hướng dẫn kết nối, trao đổi dữ liệu với Phần mềm thống kê Y tế (136)
eConsults giúp các chuyên gia cung cấp kết nối chăm sóc ảo (47)
Robot giúp cải thiện chăm sóc trẻ mắc bệnh thần kinh (43)
Công nghệ AI giúp phân loại nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến (51)
Cán bộ, đoàn viên Cục Công nghệ thông tin hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 (60)
KHẢO SÁT
Xin bạn cho ý kiến WEB mới
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập:
Đang xem: -6624

LIÊN KẾT
Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 -2020 bắt đầu có hiệu lực (13/02/2019) Trang in Trang in
Click để xem ảnh
Ảnh minh họa - Nguồn internet
Ngày 28/12/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin đoạn đoạn 2016-2020. Hiệu lực của thông tư bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 2019
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu, nội dung đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên đầu tư như sau:

1. Đầu tư đối với nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP):

- Xây dựng LGSP làm nền tảng để triển khai Chính phủ điện tử cấp Bộ, Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture).

- LGSP của bộ, tỉnh cần phải kết nối được với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương thông qua Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP); tuân thủ quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT).

- Các thành phần cơ bản của LGSP theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đầu tư đối với nội dung xây dựng và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. Mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh như Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Đầu tư đối với nội dung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu:

- Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính, kho dữ liệu tổng hợp, thống kê, báo cáo dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của bộ, của tỉnh được hiệu quả, tiết tiệm, tránh trùng lặp, không gây lãng phí.

- Thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về: nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ, duy trì cơ sở dữ liệu tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tiêu chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này về hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phải tuân thủ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT.

Với yêu cầu về kết quả đầu tư cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thì yêu cầu:

- Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng hệ thống LGSP đảm bảo có khả năng kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương đã sẵn sàng thông qua hệ thống NGSP, hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành xây dựng hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) theo mô hình khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng;

- Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo quy định;

- Cơ sở dữ liệu dùng chung phải được kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm bảo đảm hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4; bảo đảm hồ sơ thủ tục hành chính trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình phải công bố công khai quy định kỹ thuật dữ liệu, tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu.

Việc xây dựng, ban hành, công bố công khai quy định kỹ thuật về dữ liệu hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương; tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương và Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT.

Thông tư cũng quy định rõ các mục tiêu, nội dung ưu tiên đầu tư về an toàn thông tin thuộc Chương trình và các mục tiêu, nội dung ưu tiên đầu tư về công nghiệp công nghệ thông tin; Kinh phí thực hiện, kế hoạch thực hiện; Báo cáo, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đầu tư thuộc Chương trình cũng như trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Ban biên tập TTTĐT

Có thể gửi bài này theo đường link sau Copy
Tags: |
Tin cùng chuyên mục

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ Y TẾ VIỆT NAM
Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Ðình - Hà Nội.
Ðiện thoại: 024.37368315 (máy lẻ 18, 22); Thư điện tử: cntt@moh.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: PGS. TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng.   
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 58/GP-TTĐT ngày 06/02/2017.
Ghi rõ nguồn Cục Công nghệ thông tin hoặc ehealth.gov.vn hoặc ictmoh.gov.vn khi phát hành lại thông tin.