Đảm bảo ATTT cho TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 27 quy định việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD).

Cần thiết có phương án phòng chống xâm nhập, phần mềm độc hại cho hạ tầng mạng Truyền số liệu chuyên dùng

Thông tư 27 của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2017 đã dành hẳn 1 chương để quy định về các yêu cầu đối với việc đảm bảo an toàn thông tin cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Sẽ có chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân sự làm điều phối, ứng cứu sự cố ATTT

Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố ATTT mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025" với mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực của Cơ quan điều phối quốc gia, sẵn sàng hỗ trợ xử lý các sự cố nghiêm trọng, làm nòng cốt tổ chức triển khai công tác thực thi đảm bảo ATTT mạng của quốc gia

Hướng dẫn triển khai LIS tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3725/QĐ-BYT ngày 16/8/2017 “Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mới về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành thông tin và truyền thông

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ TTTT vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTTTT “Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia”.

Đơn giản hóa 23 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIV, 458/459 Đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Chuyển giao Công nghệ (sửa đổi), đạt tỷ lệ tán thành 93,28%.

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Ngày 20/6/2017 Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế thay thế cho nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ.

Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định, thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2286/QĐ-BYT, ngày 02/6/2017 về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.