CNTT Y tế giúp cải thiện kết quả lâm sàng

(12/03/2018)
CNTT Y tế có tác động tích cực lên tính hiệu quả của các kết quả lâm sàng.

Theo một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Journal of Medical Internet Research thì việc sử dụng công nghệ thông tin y tế (HIT) giúp cải thiện kết quả lâm sàng.

HIT đã đi một chặng đường dài từ khi bắt đầu như là một phương tiện để hỗ trợ các giao dịch tài chính. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét các tài liệu hiện tại để đánh giá mối tương quan giữa việc triển khai HIT và tác động của nó lên các kết quả lâm sàng.

Các ấn phẩm xuất bản trong 5 năm qua đã xác định HIT và tác động của nó lên các kết quả lâm sàng về hiệu suất và hiệu quả đã được thu thập từ Chỉ số tích lũy y tá và liên minh văn học y tế (CINAHL) và Hệ thống phân tích và truy hồi văn học y tế trực tuyến (MEDLINE). Trong số 3.636 ấn phẩm thì 37 ấn phẩm được đưa vào phân tích trong nghiên cứu này.

Kết quả cho thấy việc triển khai HIT có liên quan đến ít nhất một kết quả lâm sàng được cải thiện ở 81% các nghiên cứu. Không có bằng chứng thống kê về sự khác biệt trong các kết quả sau khi triển khai HIT trong 19% nghiên cứu.

Tác giả chính của nghiên cứu, ThS.BS. Donald A Redelmeier và các đồng nghiệp kết luận: "Phần lớn các tài liệu cho thấy tác động tích cực của HIT đối với tính hiệu quả của các kết quả lâm sàng, hỗ trợ tích cực những nỗ lực chuẩn bị cho việc sử dụng có ý nghĩa. Điều này phù hợp với các đánh giá trước đây trong các khung thời gian khác".

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation


Tin khác