Chương trình y tế từ xa giảm thời gian chờ tới 6 phút

(30/01/2018)
Y tế từ xa giảm thời gian tiếp cận với nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Theo một nghiên cứu của Đại học Iowa, những bệnh nhân ở các bệnh viện nông thôn sử dụng dịch vụ y tế từ xa đã tiếp cận được với nhà cung cấp dịch vụ nhanh hơn 6 phút so với bệnh nhân không sử dụng dịch vụ y tế từ xa.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đánh giá tác động của chương trình y tế từ xa lên thời gian chờ đợi chờ đợi tại ED ở các bệnh viện nông thôn. Các yếu tố về thời gian tiếp cận nhà cung cấp, thời gian lưu trú tại ED và thời gian vận chuyển đã được tính đến.

Trong số 127.928 cuộc gặp gỡ tại ED thu thập được từ các bệnh nhân từ 14 bệnh viện ở nông thôn, với 2.857 người sử dụng chương trình y tế từ xa khớp với nhóm đối chứng. Kết quả cho thấy thời gian tiếp cận nhà cung cấp là 6 phút nhanh hơn ở những bệnh nhân sử dụng chương trình y tế từ xa. Trong 47,1% số cuộc gặp gỡ qua y tế từ xa, người đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân là một nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa, họ đến trước các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương 14,7 phút. Ngoài ra, thời gian nằm viện dài hơn đối với bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế từ xa, tuy nhiên thời gian lưu trú tại ED để vận chuyển bệnh nhân là ít hơn 22,1 phút.

Tác giả chính của nghiên cứu, BS.Nicholas M. Mohr, và các đồng nghiệp đã kết luận rằng: "Y tế từ xa giảm thời gian tiếp cận với nhà cung cấp dịch vụ, vì nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa là nhà cung cấp đầu tiên nhìn thấy bệnh nhân. Trong số những bệnh nhân được vận chuyển, thời gian lưu trú tại ED ở bệnh viện đầu tiên ngắn hơn ở những bệnh nhân sử dụng dịch vụ y tế từ xa. Công việc tương lai sẽ tập trung vào tác động lâm sàng của chăm sóc ED tại nông thôn kịp thời hơn".

Hoa Hồng
Theo clinical-innovation.com

 


Tin khác