Sự lan truyền toàn cầu về y tế điện tử (3/20/2018)
Theo báo cáo của WHO:

- 58% các quốc gia thành viên có chiến lược eHealth.
- 55% các quốc gia có luật về bảo vệ dữ liệu bệnh nhân điện tử.
- 87% các nước báo cáo có một hoặc nhiều sáng kiến quốc gia mHealth. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/252529/1/9789241511780-eng.pdf?ua=1#page=16

Quay lại